MISG 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hasar ve Acil Durum Risk Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 220
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maden işyerlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri, ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri, bu konudaki mevzuatı da inceleyerek öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Yeraltında, yerüstünde ve diğer metotlarla yapılan madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlar,
  • Madencilik çalışmalarında karşılaşabilecek tehlikeleri ve riskleri belirler,
  • Karşılaşılabilecek tehlike ve riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler,
  • Maden işyerlerindeki İSG mevzuatını öğrenir.
Ders Tanımı Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler. Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat.Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı. Madencilikte Risk Analizi. Madencilikte görülen meslek hastalıkları. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madenciliğe giriş Teori
2 Madencilik terminolojisi ve Yerüstü madenciliği Teori, ilgili mevzuat
3 Yerüstü madenciliği ile tehlike ve riskleri, döküm sahaları, heyelanlar ve çevreye etkileri Teori, kuiz
4 Yeraltı madenciliği ve metotları ve zorlukları Teori
5 Madencilikte kullanılan makineler Teori, kuiz
6 Ara sınav Ara sınav
7 Yeraltı madenciliğinde nakliyat ve aydınlanma ve bunlardan kaynaklanan tehlike ve riskler Teori, ilgili mevzuat
8 Yeraltı madenciliğinde toprak kayması, göçükler ve tahkimat Teori, ilgili mevzuat, kuiz
9 Yeraltı madenciliğide havalandırma. Ocak gazları ve Toz patlamaları, Ocan yangınları Teori, ilgili mevzuat
10 Madenlerde delme ve patlatma ve İSG mevzuatı Teori, ilgili mevzuat, kuiz
11 Ara sınav Ara sınav
12 Patlayıcı madde depoları ve İSG mevzuatı Teori, ilgili mevzuat
13 Madenlerde Risk Analizi, Maden işkolunda görülen meslek hastalıkları Uygulama, Teori, ilgili mevzuat, Ödev
14 Sondaj alanlarında ve cevher hazırlama tesislerinde İSG. Teori, kuiz
15 Finale hazırlık Final sınavı
16 Finale hazırlık Final sınavı

 

Ders Kitabı Ders notları ve slaytları öğretim üyesince öğrenciye sağlanacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) SME Mining Engineering Hand Book Vol: 1 & 2 ,New York 1973. 2) Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak İSG önlemlerine ilişkin tüzük, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2012. 3) Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, saklanması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (87/12028), TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2013. 4) Maden İşyerlerinde İSG yönetmeliği, Sayı 28770, 19/9/2013. 5) Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara. 6) Maden İşletmelerinde İSG Sempozyumu’ 2011, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 24-25 Kasım 2011, Zonguldak.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
15
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
3
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
4
Final Sınavı
1
4
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İş sağlığı ve güvenliği alanına temel oluşturan kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibidir.

2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eder, yorumlar ve uygular.

3

Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olup ve risk analizleri yapar.

X
4

Maden işletmelerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit edebilir.

X
5

Makineler, teçhizatlar ve koruyucular hakkında bilgi sahibidir.

6

Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olarak yangınla mücadele sürecini düzenler.

7

Kişisel koruyucu ve donanımlar hakkında bilgi sahibidir.

8

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olup, mesleğin gereği olan temel hukuksal kavram bilgisine sahiptir.

9

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olarak, işyerindeki tehlikeleri ve riskleri tespit eder, kayıt ve raporlama yapar.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

İş planlaması ve organizasyonu yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenler.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahiptir ve bu becelerileri çalışma ortamında kullanır.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest