MISG 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Madenlerde İSG
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISG 260
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maden işyerlerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri, ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri, bu konudaki mevzuatı da inceleyerek öğrenmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeraltında, yerüstünde ve diğer metotlarla yapılan madencilik Çalışmalarında İş sağlığı ve güvenliği yönünden önemli konuları tanımlar
  • Madencilik çalışmalarında karşılaşabilecek tehlikeleri ve riskleri belirler
  • Karşılaşılabilecek tehlike ve riske göre alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini belirler
  • Maden işyerlerindeki İSG mevzuatını öğrenir
Ders Tanımı 1-Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler 2-Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler 3-Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat 4-Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler 5-Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler 6-Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı 7-Madencilikte Risk Analizi 8-Madencilikte görülen meslek hastalıkları 9-Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Madeciliğe giriş Teori
2 Madencilik terminolojisi ve Yerüstü madenciliği Teori, ilgili mevzuat
3 Yerüstü madenciliği ile tehlike ve riskleri, döküm sahaları, heyelanlar ve çevreye etkileri Teori
4 Yeraltı madenciliği ve metotları ve zorlukları Teori
5 Madencilikte kullanılan makineler Teori, sınava hazırlık
6 Ara sınav
7 Yeraltı madenciliğinde nakliyat ve aydınlanma ve bunlardan kaynaklanan tehlike ve riskler Teori, ilgili mevzuat
8 Yeraltı madenciliğinde toprak kayması, göçükler ve tahkimat Teori, ilgili mevzuat
9 Yeraltı madenciliğinde havalandırma. Ocak gazları ve Toz patlamaları, Ocak yangınları Teori, ilgili mevzuat
10 Patlayıcı madde depoları ve İSG mevzuatı Teori, ilgili mevzuat
11 Madenlerde delme ve patlatma ve İSG mevzuatı Teori, ilgili mevzuat, sınava hazırlık
12 Ara sınav
13 Madenlerde Risk Analizi, Maden işkolunda görülen meslek hastalıkları Uygulama, Teori, ilgili mevzuat, Ödev
14 Sondaj alanlarında ve cevher hazırlama tesislerinde İSG. Teori, sınava hazırlık
15 Genel değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı Ders notları ve slaytları öğretim üyesince öğrenciye sağlanacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1) SME Mining Engineering Hand Book Vol: 1 & 2 ,New York 1973 2) Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında alınacak İSG önlemlerine ilişkin tüzük, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2012. 3) Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, saklanması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük (87/12028), TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, 2013. 4) Maden İşyerlerinde İSG yönetmeliği, Sayı 28770, 19/9/2013 5) Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası yayını, Eylül 2011, Ankara. 6) Maden İşletmelerinde İSG Sempozyumu’ 2011, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 24-25 Kasım 2011, Zonguldak.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
5
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
121

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmek ve yorumlayabilmek X
2 Mesleki etik kurallara uygun davranmak X
3 Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gereken tedbirleri alabilmek
4 Risk analizi yapabilmek ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilmek
5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olmak ve gelişmeleri izlemek
6 Tehlikeleri tanıyabilmek
7 İş planlaması ve organizasyonu yapabilmek
8 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyebilmek
9 Kayıt ve raporlama yapabilmek
10 Yangından korunma konusunda bilgi sahibi olmak ve yangınla mücadele sürecini düzenleyebilmek
11 Kimyasalların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmak ve risk analizlerini yapabilmek
12 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve bunları çalışma ortamında kullanabilmek
13 Maden işletmelerindeki tehlikeler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olmak, risk değerlendirmeleri yapabilmek
14 Maden işletmelerinde alınması gereken tedbirleri alabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest